Contact

Dana Bohemia

Národní  43/365
110 00 Prague 1
tel.: +420 224 214 655
e-mail: obchod@danabohemia.czPrivacy policy

Fyzická osoba podnikající:

DARMAR HNILIČKOVÁ - DANA
se sídlem: Národní 43/365, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 101 54 345

zabývající se prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.danabohemia.cz/

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba DARMAR HNILIČKOVÁ - DANA, se sídlem Národní 43/365, 110 00 Praha 1, IČO: 101 54 345, (dále jen „Správce“) která je zároveň provozovatelem elektronického obchodu.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

2.1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, zahrnují Vaše:

- jméno a příjmení

- telefonní číslo

- e-mail

- fakturační adresa

- jiné údaje,

pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany správce. Osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání a plnění kupní smlouvy při nákupu zboží v internetovém obchodě Danabohemia na webových stránkách www.danabohemia.cz. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít kupní smlouvu. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

2.2. Další kategorie údajů získává Správce na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na webu www.danabohemia.cz/ . Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

3. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

3.1. Plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy při nákupu zboží v internetovém obchodě Danabohemia na webových stránkách www.danabohemia.cz, tj. zejména pro účely uzavření a plnění smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu, komunikaci s Vámi. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

3.2. Ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů.

3.3. Marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste nám poskytli svůj souhlas s přímým marketingem. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že jste nám pro tento účel udělili kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

3.4. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

4. Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

4.1. Při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země.

5. Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

5.1. Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně po ukončení Vaší smlouvy nebo po odvolání Vaše souhlasu Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

5.2. Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení, i když zatím nedošlo k nákupu zboží či služeb, má Správce právo zpracovávat poskytnuté osobní údaje až do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 15 let.

5.3. Po uplynutí této lhůty Správce osobní údaje vymaže.

6. Příjemci osobních údajů

6.1. Příjemcem osobních údajů se rozumí subdodavatel Správce, který se podílí na provozu internetového obchodu www.danabohemia.cz/.

6.2. Správce využívá pro provoz internetového obchodu službu GrowJOB institute , kterou provozuje společnost GrowJOB s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ 602 00 , IČ 28310888 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60453. Správce uzavřel se společností GrowJOB s.r.o. zpracovatelskou smlouvu, která je součástí Obchodních podmínek služby GrowJOB institute. Společnost GrowJOB s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje mohou být využity pouze pro účely řádného fungování služby GrowJOB institute, přímé komunikace se Správcem a pro statistické potřeby poskytovatele

6.3. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.

7. Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

7.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

7.1.1. právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů (k tomu slouží také tento dokument)

7.1.2. právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

7.1.3 právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů

7.1.4. právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud: - již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány; - jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; - jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a náš oprávněný zájem na dalším zpracování Vašich osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; - byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně; - Vaše osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.

7.1.5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud: - popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud neověříme jejich přesnost; - je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy namísto vymazání Vašich osobních údajů žádáte jen omezení jejich použití; - my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění Vašich právních nároků; - jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to na dobu dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy.

7.1.6. právo na přenositelnost údajů zahrnující Vaše právo získat Vaše osobní údaje a Vaše právo rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb (k jinému správci osobních údajů)

7.1.7. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu

7.1.7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů.

8.2 Přístup k osobním datům je vázaný heslem. Osobní data jsou pravidelně zálohována a bezpečnost komunikace zajišťuje šifrování (SSL certifikát).

8.3 Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby Správce a jeho subdodavatelů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte s jejich zněním a akceptujete je v celém rozsahu.

9.2 Zaškrtnutím souhlasu udělujete Správci souhlas s těmito podmínkami, potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.3 Správce je oprávněn změnit tyto podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi na internetových stránkách www.danabohemia.cz/.

9.4 Kontaktní údaje Správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: Národní 43/365, 110 00 Praha 1, e-mail: obchod@danabohemia.cz, telefon: +420 224 214 655.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné ke dni 24.5.2018

Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva uvedená v bodě 7, můžete tak učinit písemně na adrese DARMAR HNILIČKOVÁ - DANA, Národní 43/365, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na e-mailové adrese obchod@danabohemia.cz.


Actions: Printable version


Files: