kontakt

Dana Bohemia

Národní 43/365
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 214 655
e-mail: obchod@danabohemia.czObchodní podminky

Fyzická osoba podnikající :

DARMAR HNILIČKOVÁ - DANA
provozovna: Národní 43/365, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 101 54 345
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Praha 1,

zabývající se prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.danabohemia.cz/.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  fyzické osoby DARMAR HNILIČKOVÁ - DANA, se sídlem: Národní 43/365, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 101 54 345 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.danabohemia.cz  (dále jen „web“).

1.2. Aktuálně platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na webu.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici také před odesláním objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“) na webu. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Současně tímto krokem kupující potvrzuje, že je se zněním těchto obchodních podmínek srozuměn, souhlasí s nimi a akceptuje je v celém rozsahu. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

2.1. Prodávající sděluje, že: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, jsou odvislé od podmínek konkrétního poskytovatele internetového připojení a poskytovatele služeb elektronických komunikací kupujícího,

2.2. Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např. na příslušný živnostenský úřad, Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů).

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku na webu. Objednávka obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží (tj. Kupujícím zvolená platební metoda),

3.3.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, porozuměl jim a výslovně s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky je prodávající povinen neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena určená dodavatelem zboží. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží v internetovém obchodě prodávajícího a v kamenném obchodě prodávajícího se mohou lišit. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího na webových stránkách www.danabohemia.cz jsou konečné, uvedené včetně DPH.

4.2. V internetovém obchodě cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  • Hotovost (v kamenném obchodě)

  • Bankovní převod

 

Bankovní účet prodávající sdělí kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

4.3. V kamenném obchodě cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  • Hotovost při převzetí

  • Platba kartou

  • Bankovní převod

 

Bankovní účet prodávající sdělí kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na dodání zboží se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží. Konkrétní způsob dodání zboží si kupující zvolí sám při vyplňování objednávkového formuláře. Náklady spojené s dodáním zboží budou připočítány ke kupní ceně zboží a celková suma bude kupujícímu zaslána prostřednictvím emailu.

4.5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Dodání zboží

5.1. Kupující je při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího oprávněn využít následující způsoby dodání zboží:

5.1.1. Osobní převzetí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese Národní 43/365, 110 00 Praha 1

5.1.2. Doručení Českou poštou

5.1.3. Prioritní doprava Českou poštou na Slovensko – zboží bude dodáno Slovenskou poštou

5.1.4. Ekonomická doprava do zahraničí s využitím místní pošty

5.1.5. Prioritní doprava do zahraničí s využitím místní pošty.

5.2. Pokud je zboží skladem, je objednávka dodána kupujícímu v co nejkratším termínu, obvykle během 1 – 3 pracovních dnů v rámci České republiky, 5 pracovních dnů na Slovensko, 1 – 3 týdnů po Evropě, 2 – 6 týdnů do ostatních zemi, 1 – 4 měsíců do Austrálie. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

5.3. Pokud není zboží skladem, je kupující telefonicky nebo e-mailem informován o možnostech pozdějšího dodání zboží. V případě, že je nutné objednávku kupujícího uspokojit několika dílčími zásilkami, neboť část zboží není skladem, hradí kupující náklady spojené s balením a dodáním zboží pouze jednou a to ve výši, která je uvedena v potvrzení objednávky.

5.4. Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na doručovací adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři zajišťuje prodávající.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí objednaného zboží od dopravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání. V případě, že je obal poškozený nebo jiné skutečnosti nasvědčují tomu, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží, kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné s řidičem dopravce sepsat zápis o poškození zásilky.

6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

6.1.Právo odstoupit od smlouvy v internetovém obchodě:

6.1.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.1.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.1.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.1.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.1.5. V případech, kdy má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.2. Právo odstoupit od smlouvy v kamenném obchodě:

6.2.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy. Není možné vrátit zboží a žádat vrácení kupní ceny zboží.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny i sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.5. Doporučujeme zásilku prohlédnout co nejdříve od jejího převzetí a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství, jelikož reklamaci z naší strany vůči dopravci můžeme uplatnit pouze do 24 hodin.

7.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.7. Má-li zboží vady, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu. Spotřebitel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@danabohemia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách.

10.3. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb.

10.4. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, číslo telefonu 296 366 360, email: adr©coi.cz, bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se nepodařilo s prodávajícím spor vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.6. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europe.eu/consumers/odr/.

10.7. Kontaktní adresa prodávajícího: Národní 43/365, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: ochod@danabohemia.cz, telefon +420 224 214 655.

10.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 24.5.2018.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: